Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ»
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1ο
Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα
Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ».
Σε περίπτωση συναλλαγής του σωματείου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία θα αποδίδεται στην Αγγλική «HELLENIC SOCIETY OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGIC EMERGENCY»
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.
Τα γραφεία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοποί του Σωματείου είναι ιδίως:
Α. Η προώθηση των στόχων της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Επείγουσας Ιατρικής, ήτοι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής προστασίας, προληπτικής φροντίδας και θεραπείας των γυναικών, των εμβρύων και των νεογνών.
Β. Η προαγωγή της εκπαίδευσης στα μαιευτικά και γυναικολογικά επείγοντα.
Γ. Η ανταλλαγή και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων, απόψεων και μέσων και η στενή συνεργασία μεταξύ Μαιευτήρων-Γυναικολόγων, Μαιών, Παιδιάτρων, Αναισθησιολόγων, Γενικών Ιατρών, Νοσοκόμων, άλλων επαγγελματιών υγείας και άλλων επιστημόνων ή νομικών προσώπων ασχολούμενων με τα μαιευτικά και γυναικολογικά προβλήματα .
Δ. Η σύσταση ή συμμετοχή στη σύσταση κοινωφελών ιδρυμάτων ή άλλων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ε. Η ενίσχυση της έρευνας σε μαιευτικά και γυναικολογικά θέματα.
ΣΤ. Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο.
Άρθρο 3ο
Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου είναι:
Α. Η διοργάνωση επιστημονικών συναθροίσεων των μελών του, ιατρών, επαγγελματιών υγείας και κοινού, είτε υπό τη μορφή Πανελληνίου Συνεδρίου, είτε υπό τη μορφή επιστημονικού συμποσίου, σεμιναρίου ή ενημερωτικής συγκεντρώσεως ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.
Β. Η πρόσκληση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιστημόνων με σκοπό την ανάπτυξη θεμάτων Μαιευτικής και Γυναικολογίας και περιγεννητικής ιατρικής.
Γ. Η συνεργασία με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά επιστημονικά σωματεία, η σύσταση ή συμμετοχή στη σύσταση κοινωφελών ιδρυμάτων ή άλλων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τον ως άνω, μερικότερο ή ευρύτερο, σκοπό.
Ο σκοπός του Σωματείου δύναται να επιτευχθεί και με οποιοδήποτε άλλο μέσο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στις συναθροίσεις του Σωματείου κύριοι ομιλητές είναι μέλη ή προσκεκλημένοι αυτού. Γίνονται δεκτές ανακοινώσεις από άλλους επιστήμονες, μη μέλη, επί θεμάτων ΜαιευτικήςΓυναικολογίας και Περιγεννητικής Ιατρικής, εφόσον υποβάλλονται εγκαίρως προς έγκριση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝΕΓΓΡΑΦΗΑΠΟΧΩΡΗΣΗΔΙΑΓΡΑΦΗΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 4ο
Μέλη
A.Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:
1. Τακτικά: Εκτός από τα Ιδρυτικά Μέλη, το Σωματείο δύναται να αποκτήσει και πρόσθετα μέλη, καλούμενα Τακτικά Μέλη, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Να είναι Μαιευτήρες, Μαίες, Παιδίατροι, Αναισθησιολόγοι, Γενικοί Ιατροί, επαγγελματίες υγείας ή άλλοι επιστήμονες ασχολούμενοι με τα θέματα του Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος.
Να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση εγγραφής στον αντίστοιχο σύλλογο (π.χ. Ιατρικό, Μαιών, κλπ).
Να υποστηρίζονται από ένα τουλάχιστον εν ενεργεία μέλος (Ιδρυτικό ή Τακτικό) του Σωματείου.
Να καταθέσουν την ετήσια εισφορά ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ (10). Αύξηση στην τιμή θα καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
Να ληφθεί σχετική απόφαση από το Δ. Σ. της Εταιρείας.
Τα Τακτικά Μέλη συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τις οριζόμενες υπηρεσίες και συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες.
2. Επίτιμα: Το Σωματείο δύναται να απονέμει τον τίτλο του Επιτίμου Μέλους του σε πρόσωπα, που ενώ δεν είναι μέλη του Σωματείου, εκλέγονται ως τοιαύτα τιμητικά ως εξέχοντες επιστήμονες, που συνέβαλλαν ή συμβάλλουν με εξέχοντα τρόπο στην υλοποίηση των στόχων του Σωματείου. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται δια πλειοψηφίας 2/3 από το Διοικητικό Συμβούλιο (ή από τη Γενική Συνέλευση). Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
Β. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
Γ. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
Δ. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.
Άρθρο 5ο
Δικαιώματα Μελών
Α Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
1. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
2. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
3. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.
4. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
5. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
6. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.
Β. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.
Άρθρο 6ο
Υποχρεώσεις Μελών
Α. Όλα τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις προς το Σωματείο, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.
Β. Τα μέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, όπως αυτές ορίζονται με το παρόν και τις κατ’ εξουσιοδότηση ή πρόβλεψη του παρόντος αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Σωματείου.
Γ. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:
1. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
2. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.
3. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.
4. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.
Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
5. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
6. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
Δ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.
Άρθρο 7ο
Αποχώρηση Μέλους
Κάθε μέλος του συλλόγου μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει αφού καταβάλει όμως όλες τις συνδρομές μέχρι την παραίτηση του. Η αποχώρηση του γίνεται με γραπτή δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Άρθρο 8ο
Διαγραφή Μελών
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους από το Σωματείο.
Β. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται:
1. Αν επί δύο (2) έτη δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
2. Αν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το Καταστατικό αυτό.
Γ. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.
Άρθρο 9ο
Πόροι του Σωματείου
Πόροι του Σωματείου θεωρούνται:
1. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών.
2. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
3. Οι εισφορές των επίτιμων μελών, οι οποίες είναι ελεύθερες κατά την κρίση τους ή οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
4. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.
5. Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο.
6. Τα έσοδα από την διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με το σκοπό του Σωματείου.
7. Κάθε εν γένει περιουσιακό στοιχείο που αποκτά κατά τη λειτουργία του.
Άρθρο 10ο
Όργανα διοικήσεως
Όργανα διοικήσεως είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 11ο
Γενική Συνέλευση
Α. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.
Β. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.
Γ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δ. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, καθώς επίσης και η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν.
Ε. Τα τακτικά μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με ανακοίνωση στα γραφεία του Σωματείου ή με δημοσίευση στον Τύπο ή με ατομικές προσκλήσεις ή με άλλο κατάλληλο τρόπο κατά την κρίση του Δ.Σ.
Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
ΣΤ. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Ζ. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.
Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
Η. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
Άρθρο 12ο
Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως
Α. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου. Στην περίπτωση εκπροσώπησης αρκεί απλή επιστολή του εξουσιοδοτούντος μέλους υπογεγραμμένη κάτω από αυτόν, ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (φαξ) με τα ίδια στοιχεία προς τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Κάθε μέλος δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) εξουσιοδοτήσεις.
Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προκειμένου περί αρχαιρεσιών, θεμάτων λογοδοσίας ή εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ο υπ’ αυτής εκλεγόμενος Πρόεδρος. Σε κάθε άλλη περίπτωση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παριστάμενων μέλών.
Γ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή στο Νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός, σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση.
Δ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Ε. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρο 13ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
Α. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
Β. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα πλην των κάτωθι θεμάτων που συζητούνται αποκλειστικά από αυτήν και είναι:
1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
3. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
4. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής, όταν διενεργούνται εκλογές.
7. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
8. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
9. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.
11. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
12. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
13. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
14. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
15. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
16. Η διάλυση του Σωματείου.
Γ. Στις υπ’ αριθ. 13, 14, 15 και 16 για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των (ενεργών) μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 14ο
Διοικητικό Συμβούλιο
Α. Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία, και έναν (1) Σύμβουλο που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τους αναπληρωτές τους.
Β. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση που παρέλθει τετραετία από της έναρξης της θητείας τού Διοικητικού Συμβουλίου και δεν έχει συγκληθεί η Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία αυτού μπορεί να παραταθεί μέχρι την σύγκληση αυτής και πάντως για χρονικό διάστημα πού δεν θα υπερβαίνει τούς δύο (2) μήνες.
Γ. Το νέο εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από τη εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και σύμβουλο.
Δ. Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων, διενεργείται κλήρωση.
Ε. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία (1) φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε όσες φορές παρίσταται ανάγκη. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.
ΣΤ. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του Αντιπροέδρου. Τη σύγκληση μπορούν να ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού 9
Συμβουλίου τρία (3) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη του, στην οποία θα αναγράφουν και τα προς συζήτηση θέματα. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή παραλείψει τη σύγκληση τού Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από πέντε (5) μέρες, τότε προσκαλούν έγκυρα σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη πού υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
Ζ. Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει τη μέρα, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συνοπτικά, αλλά πάντοτε με ακρίβεια και σαφήνεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Σωματείου ή σε οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο χώρο.
Η. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ. από άλλο μέλος του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Στην περίπτωση εκπροσώπησης αρκεί απλή επιστολή του εξουσιοδοτούντος μέλους ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (φαξ) με τα ίδια στοιχεία προς τον Γενικό Γραμματέα τού Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Κάθε μέλος του Δ.Σ δεν μπορεί να έχει παραπάνω από μία (1) εξουσιοδότηση.
Θ. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος.
Ι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
ΙΑ. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
IΒ. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
ΙΓ. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
IΔ. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
IΕ. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τρία (3) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, τη διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
IΣΤ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά. 10
Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο :
α. Διοικεί το Σωματείο.
β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
γ. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών, καθώς και την διαγραφή τους.
δ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
ε. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
στ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
ζ. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
η. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου, καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
θ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
ι. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.
ια. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.
Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
I. Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α. προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και συγκαλεί σε συνεδρίαση τακτική ή έκτακτη, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία,
β. ασκεί γενική εποπτεία για την τήρηση τού Καταστατικού, την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Σωματείου,
γ. υπογράφει μόνος του κάθε ακριβές αντίγραφο εκ των πρωτοτύπων εγγράφων του Σωματείου πάσης φύσεως,
δ. συνυπογράφει με τον Ταμία συναλλαγματικές, γραμμάτια ή επιταγές,
ε. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δικαστικής Αρχής, ενώπιον κάθε άλλης Αρχής και κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου.
II. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα του τα καθήκοντα.
III. Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:
α. υπογράφει κάθε έγγραφο τού Σωματείου εκτός από εκείνα πού υπογράφει ο Πρόεδρος κατά τα ανωτέρω,
β. συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και για τις ανακοινώσεις του Σωματείου,
γ. τηρεί και φυλάσσει το αρχείο, το μητρώο των μελών και τη σφραγίδα του Σωματείου,
δ. συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία, εγκεκριμένη, παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση,
IV. Αρμοδιότητες Ταμία Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ταμίας τού Διοικητικού Συμβουλίου:
α. συνυπογράφει με τον Πρόεδρο στις περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικότερα στο Καταστατικό,
β. τηρεί και φυλάσσει το ταμείο του Σωματείου, τηρεί το βιβλίο Ταμείου, το βιβλίο Περιουσίας του Σωματείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τις αρμοδιότητές του βιβλίο ή στοιχείο που επιβάλλεται από το Νόμο και το Καταστατικό,
γ. υπογράφει τις αποδείξεις είσπραξης χρημάτων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις αποδείξεις ανάληψης χρημάτων από Τράπεζες, Δημόσια, Δημοτικά ή Κοινοτικά Ταμεία και Οργανισμούς και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
V. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται ν’ αναθέσει την εκτέλεση ορισμένων πράξεων ή καθηκόντων σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις που κάποιο από τα μέλη του κωλύεται ή απουσιάζει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΚΛΟΓΕΣ
Άρθρο 17ο
Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου
Ι. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
ΙΙ. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού.
ΙΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, τρία (3) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι δύο (2) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που εκλέγεται αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
VII. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.
Άρθρο 18ο
Εξελεγκτική (Ελεγκτική) Επιτροπή
I. Από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, συγχρόνως με την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού 13
Συμβουλίου, εκλέγεται από τα τακτικά και επίτιμα μέλη του η Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου που αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Δικαίωμα εκλογής στην Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά και επίτιμα μέλη του Σωματείου. Η ιδιότητα του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
II. Η διάρκεια της θητείας της Εξελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί πάντοτε την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
III. Η αρμοδιότητα της Εξελεγκτικής Επιτροπής συνίσταται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Ελέγχει απεριόριστα και οποτεδήποτε τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και κυρίως του Ταμία. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των βιβλίων και εγγράφων του Σωματείου, να εξετάζει αυτά, να ζητά πληροφορίες από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υποχρεούνται να τις παρέχουν αμέσως και πρόθυμα και να ελέγχει κάθε στιγμή το ταμείο του Σωματείου.
IV. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αριθμεί και θεωρεί τα γραμμάτια είσπραξης του Σωματείου πριν από τη χρησιμοποίησή τους.
V. Στο τέλος της θητείας της η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
VI. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί ξεχωριστό βιβλίο πρακτικών, το οποίο αριθμείται, υπογράφεται και σφραγίζεται με την σφραγίδα τού Σωματείου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
VII. Η αναπλήρωση τακτικού μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής που παραιτήθηκε ή αποχώρησε με οποιοδήποτε τρόπο γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο Καταστατικό και τον Νόμο για την αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19ο
Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως
Ι. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
ΙΙ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική.
Άρθρο 20ο
Τροποποίηση Καταστατικού
Ι. Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία κατά τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου και το άρθρο 13 του παρόντος.
ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.
Άρθρο 21ο
Εσωτερικοί Κανονισμοί
Ι. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
ΙΙ. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.
Άρθρο 22ο
Διάλυση Σωματείου
I. Το Σωματείο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα 15
(3/4) των οικονομικά τακτοποιημένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, η δε απόφαση για διάλυση λαμβάνεται πάντοτε με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων εχόντων δικαίωμα ψήφου.
II. Η ίδια Γενική Συνέλευση πού αποφασίζει τη διάλυση του Σωματείου, εκλέγει τους εκκαθαριστές από όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά και επίτιμα μέλη, ο αριθμός των οποίων ορίζεται σε τρείς (3) κι αποφασίζει συγκεκριμένα για την τύχη της εναπομένουσας μετά το πέρας της εκκαθάρισης περιουσίας του Σωματείου.
III. Σε καμία περίπτωση η περιουσία αυτή δεν διανέμεται μεταξύ των μελών.
Άρθρο 23ο
Σφραγίδα Σήμα
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Σωματείου και περιφερειακά την επωνυμία του και την έδρα του.
Άρθρο 24ο
Βιβλία του Σωματείου
Στο Σωματείο τηρούνται υποχρεωτικά τα πιο κάτω Βιβλία:
(α) Βιβλίο Μητρώου Μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα ή η επιχειρηματική δραστηριότητα, η διεύθυνση ή η έδρα, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας προκειμένου περί φυσικών προσώπων, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους και πλήρη στοιχεία των εκπροσώπων εκείνων εκ των μελών που είναι νομικά πρόσωπα,
(β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης,
(γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
(δ) Βιβλίο Ταμείου στο οποίο ο Ταμίας υποχρεούται να καταχωρεί κατά χρονολογική σειρά όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Σωματείου, χωρίς αδικαιολόγητη αναβολή και πάντως μέσα στα καθοριζόμενα από τον Νόμο χρονικά πλαίσια,
(ε) Βιβλίο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής,
(στ) Βιβλίο Πρακτικών κάθε Επιτροπής του Σωματείου.
Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.
Άρθρο 25ο
Ι. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την
αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο, εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.
ΙΙΙ. Η οικονομική συμβολή συμπεριλαμβανομένων των ποσών εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών του Σωματείου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 26ο
Για την επίλυση οποιασδήποτε ασάφειας που τυχόν υπάρχει στο Καταστατικό αρμόδια ορίζεται η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, ενώ για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόμου.
Άρθρο 27ο
Το παρόν Καταστατικό τροποποιηθέν και δεόντως κωδικοποιηθέν αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου στις 26 Μαρτίου 2010.