Υποβολή Εργασιών

26

 

ΣΥΝΤΑΞΗ

Με  δεδομένο  ότι  οι  περιλήψεις  εργασιών  θα τυπωθούν  όπως  ακριβώς  έχουν  υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

1.  Οι χαρακτήρες πρέπει να είναι ευανάγνωστοι, όχι μικρότεροι από 10cpi 
και όχι μεγαλύτεροι από 12
cpi, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:
ΑΒΓΔΕΖΗΘ                    ΑΒΓΔΕΖΗΘ
αβγδεζηθ                        αβγδεζηθ
10
cpi                               12cpi

2.    Η έκταση του κειμένου πρέπει να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.

3.    Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.

4. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, και να αναφέρεται πρώτα το  επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.

5.    Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

6.   Στο έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί με πεζά γράμματα το κέντρο προέλευσης των συγγραφέων, καθώς και η πόλη στην οποία αυτό βρίσκεται, χωρίς να αναγράφεται η διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας).

7.    Στο κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να γίνεται καμία αναφορά στο κέντρο προέλευσης των συγγραφέων.

8.   Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, κέντρο προέλευσης των συγγραφέων και το κείμενο της Περίληψης.

9.    Η Ερευνητική Εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή – Σκοπός – Υλικό και Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα

10. Η Ανασκόπηση πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή – Σκοπός  Ανασκόπηση βιβλιογραφίας –  Συμπεράσματα

11. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.