Υποβολή εργασιών

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 6 NOEMBΡIOY 2015

 

ΣΥΝΤΑΞΗ

Με  δεδομένο  ότι  οι  περιλήψεις  εργασιών  θα τυπωθούν  όπως  ακριβώς  έχουν  υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

1.  Οι χαρακτήρες πρέπει να είναι ευανάγνωστοι, όχι μικρότεροι από 10cpi
και όχι μεγαλύτεροι από 12
cpi, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:
ΑΒΓΔΕΖΗΘ                    ΑΒΓΔΕΖΗΘ
αβγδεζηθ                      αβγδεζηθ
10
cpi                              12cpi

2.    Η έκταση του κειμένου πρέπει να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.

3.    Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.

4. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, και να αναφέρεται πρώτα το  επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.

5.    Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

6.   Στο έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί με πεζά γράμματα το κέντρο προέλευσης των συγγραφέων, καθώς και η πόλη στην οποία αυτό βρίσκεται, χωρίς να αναγράφεται η διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας).

7.    Στο κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να γίνεται καμία αναφορά στο κέντρο προέλευσης των συγγραφέων.

8.   Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, κέντρο προέλευσης των συγγραφέων και το κείμενο της Περίληψης.

9.    Η Ερευνητική Εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή – Σκοπός – Υλικό και Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα

10. Η Ανασκόπηση πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή – Σκοπός  Ανασκόπηση βιβλιογραφίας –  Συμπεράσματα

11. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δε θα γίνονται δεκτές.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν τις Περιλήψεις τους ηλεκτρονικά ως εξής:

Με αποστολή email στον υπεύθυνο για την διοργάνωση του συνεδρίου κύριο Κωνσταντίνο Καρρά k.ka@zita-congress.gr  

Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δεν θα γίνουν δεκτές.

 

Γενικές Παρατηρήσεις

1. Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνουν δεκτές.

2. Για την υποβολή Περίληψης είναι απαραίτητη η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον από τον ομιλητή.

3. Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωμα παρουσίασης το πολύ δύο (2) εργασιών, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.

4. Στην Ανασκόπηση δεν πρέπει να συμμετέχουν πάνω από δύο (2) συγγραφείς ενώ για την Ερευνητική Εργασία ο αριθμός των συγγραφέων δεν πρέπει να υπερβαίνει του έξι(6).

5. Μετά την παραλαβή της Περίληψης της εργασίας σας από την Εταιρεία Οργανωτικής Υποστήριξης του Συνεδρίου θα λάβετε βεβαίωση παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν έχετε τη σχετική επιβεβαίωση εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη:
ZITA CONGRESS SA, 1o ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.
Υπεύθυνος κος Κωνσταντίνος Καρράς, Τηλ.: 2111001787,
Fax: 2106642116
Η αλληλογραφία θα γίνεται μόνο μέσω του
email απ’ όπου εστάλη η περίληψη. Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά το email σας.

6. Οι συγγραφείς μπορούν να υποδείξουν την προτίμηση τους για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους (προφορική ή αναρτημένη) απλά  αναφέροντας  το  στο  email. Η αξιολόγηση ωστόσο των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή , η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση για τον τρόπο παρουσίασής τους.