Αίτηση Μέλους ΕΕΜΓΕ

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εκλογή μου ως τακτικού μέλους της Εταιρείας σας, ως έχοντα τις προβλεπόμενες από το καταστατικό προϋποθέσεις. Επισυναπτόμενα α) βεβαίωση εγγραφής στον αντίστοιχο ιατρικό ή άλλο επαγγελματικό σύλλογο καθώς και β) πτυχίο Σχολής.

Τουλάχιστον δυο εργασίες που έχετε δημοσιεύσει.

ΥΠΟΒΟΛΗ